nev หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
T: +66.2.256.4444
F: +66.2.256.4194
E: surgicalendoscopy@chulahospital.org
W: http://colorectalchula.com
S: facebook.com/SurgicalEndoscopyChula
  ห้องส่องกล้อง Surgical Endoscopy
อาคารผู้ป่วยในพิเศษ (อาคาร 14 ชั้น) ชั้น 3
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
T: +66.2.6494047-9
E: surgicalendoscopy@chulahospital.org
W: http://colorectalchula.com
S: facebook.com/SurgicalEndoscopyChula