Chemotherapy for Cancer

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นอกจากการผ่าตัดที่เป็นหลักในการรักษาแล้ว การให้ยาเคมีบำบัดเป็นสิ่งจำเป็นที่เลี่ยงไม่ได้ ในผู้ป่วยที่มีการลุกลามของเนื้อร้าย เข้าไปในต่อมน้ำเหลืองหรือมีการกระจายไปยังอวัยวะอื่น หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาฯ ให้บริการตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบครบวงจร (One stop service) ตั้งแต่ตรวจคัดกรอง ตรวจวินิจฉัย ให้การผ่าตัด รวมไปถึงการให้ยาเคมีบำบัด และตรวจติดตามผลการรักษา การกลับมาเป็นใหม่ของโรค ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการให้ยาเคมีบำบัด และมีความเข้าใจที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการได้รับยาเคมีบำบัด ซึ่งในปัจจุบันวิวัฒนาการของยาเคมีบำบัดได้พัฒนาไปจนทำให้มีผลข้างเคียงน้อยลงจากอดีตมาก ไม่มีผมร่วง และยาบางชนิดสามารถนำกลับไปเป็นยารับประทานที่บ้านได้ โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล