Pelvic Floor Disease

โรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับอุ้งเชิงกราน กำลังได้รับความสนใจจากแพทย์ทั่วโลก เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีอาการ แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ อาการของโรคในอุ้งเชิงกรานได้แก่ การขับถ่ายลำบาก ท้องผูก ไม่สามรถถ่ายออกมาได้อย่างปกติ ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากมักเป็นผู้หญิง หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ได้เร่ิมให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาดังกล่าว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่ การตรวจความสามารถในการหดตัวของหูรูดทวารหนัก (Anal manometry) การตรวจความผิดปกติของช่องทวารด้วยคลื่นเสียง (3D Anal ultrasound)  รวมถึงการทำงานร่วมกันกับรังสีแพทย์ในการตรวจกลไกการขับถ่ายด้วยเครื่อง MRI ( MR Defecography ) เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่หายจากความทุกข์ทรมานจากความผิดปกติของการขับถ่ายได้

PelvicFloor