หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาฯ นอกจากการให้บริการตรวจรักษาโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักแล้ว ทางหน่วยฯ ยังให้ความสำคัญแก่การทำวิจัยเกี่ยวกับโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เพื่อพัฒนาการรักษาโรคทางลำไส้ใหญ่และทวารหนักของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาชาติ ดังจะเห็นได้จากบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี
บทความและงานวิจัย