Radical Surgery

ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก รวมถึงมะเร็งในอุ้งเชิงกรานบางชนิด ไม่ได้มาพบแพทย์ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ทำให้เมื่อตรวจพบก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดใหญ่มากและลุกลามเข้าไปยังเนื้อเยื่อข้างเคียงจนแยกไม่ออก การรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็อาจจะไม่มีผลแตกต่างกันมากในแง่ของระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ แต่การผ่าตัดสามารถทำให้อาการและความทรมานของผู้ป่วยลดน้อยลง เช่น ภาวะติดเชื้อ การปวดเรื้อรัง ซึ่งแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่ได้มีชีวิตยืนยาวขึ้น แต่ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาฯ ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งที่มีขนาดใหญ่ โดยคิดค้นพัฒนาวิธีการผ่าตัดเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยAggressiveSx